КАО_УТ-21 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

3. КАО_УТ-21 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Правно основание: параграф 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ и чл. 37, ал. 1, т. 29 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Брусарци.


Необходими документи:

        1.    Документ за собственост; право на строеж, пристрояване, надстрояване или друго право на ползване;
        2.    Удостоверение за наследници /при липса на документ за собственост или собственикът е починал/;
Забележка: Не се представя удостоверение за наследници за починали лица с постоянен адрес в населените места на Община Брусарци
        3.    Декларация за период на извършване на строеж (нотариално заверена);
        4.    Пълномощно /при необходимост/

Срок за изпълнение: 14 дни (при изискване на документи от други общини срокът се увеличава с 5 дни)

Съдържание на КАО и такса:

        1.    Услуга № УТ-21 Издаване на удостоверения за търпимост на строеж;
такса: 25 лв.
        2.    Услуга № ГРАО-08 Издаване на удостоверение за наследници;
такса: 5 лв.
     
Място за подаване и получаване на документа:  ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

Изтегли формуляра от тук -> файл!

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта