2013 - Приключили

17.10.2013г.
------------------------------------------------------------------------------------------------

11.10.2013г.

Процедура по чл. 90, ал. 1,т. 11 от ЗОП с предмет:
"Доставка на дизелово гориво за отопление - 57 000 (петдесет и седем хиляди) литра ± 20 % за учрежденията на бюджетна издръжка (общинска администрация, общински училища и детски градини) на територията на Община Брусарци за отоплителен сезон 2013 - 2014г."

------------------------------------------------------------------------------------------------

„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на СОУ "Хр. Ботев" гр. Брусарци и ОУ"П. Р. Славейков" с. Василовци”, с две обособени позиции:

„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на СОУ "Хр. Ботев" гр. Брусарци”

„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ОУ "П. Р. Славейков" с. Василовци”

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

09.09.2013г.

„Инвестиционно проектиране и изготвяне на работни проекти за кандидатстване на Община Брусарци по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013г. с проект „Изграждане на туристическа инфраструктура и атракции в община Брусарци за популяризиране на местния бит и култура”

------------------------------------------------------------------------------------------------
02.08.2013
„Подобряване на енергийната ефективност в сгради на общински учебни и детски заведения на територията на община Брусарци“ по обособени позиции:
Обособена позиция 1: „ Доставка и монтаж на водогреен котел на твърдо гориво с регулиране на горивния процес за ОУ „П. К.Яворов” с. Крива бара”;
Обособена позиция 2: „ Доставка и монтаж на водогреен котел на твърдо гориво с регулиране на горивния процес за ЦДГ „Мечо Пух” с. Крива бара”.

------------------------------------------------------------------------------------------------
11.06.2013г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.06.2013г.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


„Основен ремонт на обекти от четвъртокласната пътна мрежа в община Брусарци и на улична мрежа в гр. Брусарци“

по обособени позиции:

Обособена позиция1: „Основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Брусарци за 2013г.“

Обособена позиция 2: „Основен ремонт на улична мрежа в гр. Брусарци

------------------------------------------------------------------------------------------------
22.02.2013г.


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта