Заседание 27 февруари 2015

Заседание февруари – 27.02.2015г.


1. Одобряване на Бюджетна прогноза на Община Брусарци за периода 2016 - 2018г. за местни дейности.

ДЗ

- Приложение № 1


2. Приемане на "Общински план за младежта - Община Брусарци 2015".

ДЗ

- Общински План за младежта - Община Брусарци 2015


3. Участие на Община Брусарци във Фонд "Общинска солидарност" - целева дейност към НСОРБ.

ДЗ

- Проект на правилник


4. Приемане на Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, за състоянието на общинската собственост в Община Брусарци и резултатите от нейното управление за 2014г.

ДЗ

- Отчет Годишна програма Общинска собственост 2015


5. Приемане на Отчет по изпълнението на "Годишен план за развитие на социалните услуги в община Брусарци за 2014г.".

ДЗ

- Отчет изпълнение Годишен план за развитие на социалнитеуслуи


6. Питания.


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта