Процедура: Ремонт Пътища 2014

27.05.2014г.

"Избор на изпълнител на СМР по: „Ремонт и рехабилитация на общинска пътната инфраструктура в община Брусарци"

Решение № 5/ПП-10-29 от 27.05.2014г. за откриване на процедурата

Обявление №ПП-10-30 от 27.05.2014г.

Документация

Техническа спецификация

Приложения

Проект на договорСЪОБЩЕНИЕ


На основание чл. 69а,ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по: „Ремонт и рехабилитация на общинска пътна инфраструктура в община Брусарци”, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 18.07.2014г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.


Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с не стопанска цел и средствата за масова информация.

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта