ОПРР - Смирненски - Изграждане и укрепване на инфраструктура

ПРИОРИТЕТНА ОС 4: „Местно развитие и сътрудничество”

ОПЕРАЦИЯ 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”

СХЕМАBG161РО001/4.1-04/2010 „ПОДКРЕПА ЗА ДРЕБНОМАЩАБНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ В 178 МАЛКИ ОБЩИНИ”

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Брусарци

РЕГИСТРАЦИОНЕН № НА ДОГОВОРА:

BG161РО001/4.1-04/2010/066 от 13.06.2012г.

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:

„ИЗГРАЖДАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ И ЗАЛИВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯ В РАМКИТЕ НА РЕГУЛАЦИЯТА НА С. СМИРНЕНСКИ, ОБЩИНА БРУСАРЦИ, ОБЛАСТ МОНТАНА”

МАКСИМАЛНА ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА – 998 713,86 ЛВ.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА – 18 месеца

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ:

„Кристал Корпорейтинг” ООД

 

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:

ЕТ „СТИВ – Стефан Иванов, Стоянка Иванова”

 

ПРОЕКТАНТ и АВТОРСКИ НАДЗОР:

„Ико Консулт Проект” ЕООД

 

ОСНОВНАТА ЦЕЛ на конкретното проектно предложение е максимално предотвратяване на рисковете за живота и здравето на населението и щетите върху инфраструктурата, сградния фонд, територията и околната

среда, причинени от наводнения от повърхностни води в границите на

с. Смирненски, община Брусарци.

Обектът на интервенция на проектното предложение е територията на селото.

През него преминават 6 броя охранителни/отводнителни канала, транспортират водните маси от околните височини, преминават околовръстния път и се вливат врека Гаговица. Откритите сечения на

каналите и деретата са обрасли с растителност, затлачени и на определени места създават предпоставки за наводняване на околните терени. Тръбопроводите са с неизяснени технически характеристики, на много места са пробити за заустване на битови води от съседни имоти. При  обилните валежи и ежегодното пролетно снеготопене каналите преливат и

създават сериозни проблеми на населението. Наводняват се почти

всички къщи и дворове в западната половина на селото, в това число и сградата на старото училище, както и части от пътната мрежа.

Последното наводнение в селото е било през месец февруари 2010г.

 

Реализацията на проекта ще реши дългосрочно проблеми в полза на обществото,като осигури достатъчни по капацитет транзитни охранителни канали и заустващи съоръжения за отвеждането на водите от пролетното пълноводие и топенето на снеговете в границите на населеното място.

Ще защити трайно общинска техническа инфраструктура, общинска и частна сградна собственост и парцели, стопански дворове на населението, ще подобри пропускателната способност на деретата, преминаващи през селото и тази на река Гаговица в регулационните граници на населеното място.

 

Всички дейности, залегнали в проектната разработка, ще доведат до устойчиво решение на проблемите, стоящи пред общинското ръководство, като реализацията им ще подобри възможностите за развитие на територията и ще повиши качеството на живот, жизнената и работната среда на населението.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА, КЪМ КОЯТО Е НАСОЧЕН ПРОЕКТА Е:

*   584 жители на с. Смирненски, където ще се реализира инвестиционния проект;

*   жителите на останалите населени места в Община Брусарци на брой  

5 984, ползващи части от републиканската пътната мрежа, минаваща през селото.

*   Ползата за целевата група – населението на с. Смирненски се изразява конкретно в минимизиране на риска за човешкото здраве и околната среда, сигурно и безопасно ползване на общинските пътища, на обществените сгради и църквата,на домашните и селскостопанските постройки, на парцелите и другата инфраструктура.

 

Работният проект за „Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с. Смирненски, Община Брусарци, Област Монтана” включва пет обекта на интервенция на територията на населеното място и почистване коритото на река Гаговица в участъците на заустване на отводнителните канали.

 

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПРЕДВИЖДАТ ИЗГРАЖДАНЕ НА:

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНА РАЗВИТИЕ" (2007-2013)

1 Отводнителен канал по улица „Малина” с дължина 581,36м и съоръжения – 5 бр. шахти и 3 бр. водостоци.

Отводнителният канал е разделен условно на подучастъци, като 334,26м от него ще бъдат изпълнени с открит профил, а 245,1м ще са покрита част, изпълнена с тръби ф 1200мм.

2 Отводнителен канал по улица „Раковски” с дължина 552,16м и съоръжения – 9 бр. входни и изходни шахти и 4 бр. водостоци.

Отводнителният канал в по-голямата си част ще бъде изпълнен с тръби ф1000мм.

3 Отводнителен канал по улица „Чавдар” с дължина 311,28м, входно съоръжение и 4 бр. шахти.

Напречният профил на отводнителния канал е изцяло покрит – в тръба ф 600мм.

4 Отводнителен канал по улица „Иван Вазов” с дължина 981,02м

и съоръжения 2 бр. водостоци и 6 бр. шахти.

Схемата на този отводнителен канал включва провеждане на водите от дерето по улица „Иван Вазов” и приемане на водите от отводняването при улица „Христо Ботев”. Напречният профил на отводнителния канал е комбинация от открита и тръбна част с диаметър 1200мм.

Второстепенният клон е с диаметър 600мм. Дължината на главния отводнителен канал по улица „Иван Вазов” е 736,01м.  Дължината на второстепенния отводнителен канал по улица „Христо Ботев” е 245,01м.

5 Отводнителен канал по улица „Пирин” с дължина 354,92м и съоръжения 5 бр. водостоци.

Напречният профил на отводнителния канал е комбинация от открита и тръбна част.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Откриване на строителна площадка на 08.07.2013г.


Основна информация по проекта

Откриване - 08.07.2013г.
Брошура------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта